آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 - نبش میثاق 2
مدیریت : 38645665 - 051
هماهنگی : 38692600 - 051
هماهنگی : 38692600 - 051
مشارکتهای مردمی : 38696555 - 051
روابط عمومی : 38943394 - 051
تلفنخانه : 38682050,60 - 051
سامانه پیام کوتاه : 30008668
ایمیل : asayeshgah.beheshti@yahoo.com
موسسه خیریه و آسایشگاه معلولین ذهنی بی سرپرست شهید بهشتی (مشهد مقدس)

فرم انتقادات و پیشنهادات

 
 
 تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668