هیئت امنا:

درسال 1380 گروهی ازخیرین ونیکوکاران جهت انجام فعالیتهای حمایتی پس ازترخیص فرزندان بی سرپرست وبه منظورکمک به اشتغال وازدواج ومسکن فرزندان بی سرپرست معلول وغیرمعلول گردهم آمدند وبا استفاده ازکمکهای جمع آوری شده خود ودیگرخیران توانستند حدود یکصد نفرازفرزندان بی سرپرست راتحت پوشش قرارداده وساماندهی نمایند. درسال 1391 جهت رسمیت بخشیدن به این کارخداپسندانه اقدام به تنظیم اساسنامه وتبدیل این گروه به موسسه خیریه (بوستان شکوه مهر) نمودند که پس ازطی مراحل قانونی وثبت موسسه به شماره 3728 درمورخه 01/04/1392 ساختمانی را درخیابان سید رضی 46 مشهد مقدس اجاره نموده وضمن ادامه رسالت اصلی که همان پیگیری پس ازترخیص کودکان بی سرپرست بود نسبت به ایجاد وتجهیزخوابگاهی جهت تربیت وآموزش کودکان پسر 6 تا 12 ساله اقدام گردید که با استعانت ازدرگاه ایزد متعال درحال حاضر 20 کودک بی سرپرست دراین مکان تحت سرپرستی وحمایت شبانه روزی قراردارند وهمچنین یک باب ساختمان سه طبقه در سید رضی 31 برای نگهداری 20 نفر کودک بی سرپرست 12 تا 18 سال اجاره گردید , و نیز درخرداد ماه سال 1393 مسئولیت آسایشگاههای معلولین شهید بهشتی و مهر پناهندگان ضامن آهوازطرف سازمان بهزیستی برعهده این موسسه قرارگرفت که افتخارنگهداری وسرپرستی حدود 280 نفرپناهجوی بی سرپرست معلول ذهنی دراین مراکز وحمایت ازحدود 1400 خانواده معلول تحت پوشش برگ زرینی است درکارنامه فعالیتهای توانبخشی وحمایتی این موسسه که امید است موردرضایت پروردگار عالمیان، خداوند رحمان قرارگرفته باشد. لذا با عنایت به حجم گسترده فعالیتهای انجام شده وباتوجه به تعداد پناهجویان تحت سرپرستی وخانواده های معلول تحت حمایت مراکزیاد شده، این مجموعه جزء بزرگترین مجموعه های  نگهداری وتوانبخشی وحمایتی معلولین دراستان وکشوربشمارمی آید.

 

 

تلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668