امروز دلیل لبخند یک نفر باش (روابط عمومی و امور فرهنگی آسایشگاه شهید بهشتی)


حضور رضا شیری خواننده خوب کشورمان
حضور رضا شیری خواننده خوب کشورمان در

حضور پناهجویان در مجموعه سرزمین بازیها
سپاس از مدیریت و پرسنل مجموعه

اردوی فرهنگی تفریحی شمال توانخواهان خانه کوچک پناهگاهی 98
اردوی فرهنگی تفریحی شمال کشور فرزندان خانه پناهگاهی آسایشگاه شهید بهشتی مشهد

مراسم پر فیض شبهای قدر
با مداحی مداحان اهل بیت در آسایشگاه شهید بهشتی و
شماره حساب شماره حسابتلفن گویا : 38187
اینستاگرام : beheshti.charity
تلگرام : beheshticharity
مدیریت : 051-38645665
روابط عمومی : 051-38943394
مشارکت های مردمی : 051-38696555
آدرس :مشهد - بلوار وکیل آباد - خیابان هنرستان- هنرستان 3 نبش میثاق 2
ایمیل : info@beheshti-behzisti.com
سامانه پیام کوتاه :           30008668